Natura 2000

Autorizace

Jako autorizovaná osoba k provádění posouzení podle  §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí  č. j.:630/66/05 ze dne 8.3.2005, provádím posuzování vlivů záměrů a koncepcí na soustavu Natura 2000.

Řeším jak malé projekty s omezeným dosahem, tak rozsáhlé liniové stavby (komunikace, elektrovody, produktovody) ovlivňující více lokalit. Z koncepcí posuzuji jak územní plány obcí a měst,

tak regionální či celostátní koncepce a strategické dokumenty.

Referenční projekty

Liniové záměry

Ostatní

Koncepce

Zpět

Biologické průzkumy

Biologické hodnocení

  Kontakt