Jak to dělám

Biologické průzkumy

Biologické průzkumy jsou často vyžadovány orgány ochrany přírody u menších záměrů v potenciálně biologicky cenných územích, a to nejen u novostaveb, ale také například u rekonstrukcí rybníků, nebo u terénních úprav. Často provádím preventivní průzkumy pro identifikaci hodnot a rizik na místě plánovaných záměrů.

Účelem průzkumů je posoudit biologický potenciál území a identifikovat druhy, které by mohly být plánovanou činností dotčeny. To umožní investorovi vyřídit vhodná povolení a výjimky,

tak aby se nedostal do problému s porušením zákona. Úřadům pak průzkum umožní kvalifikovaně rozhodnout v dané věci, a nastavit případné podmínky pro uchování hodnot území a stabilitu populací a společenstev dotčených záměrem.

Referenční projekty

Vodní stavby

Další záměry

Ostatní

Zpět

Biologické průzkumy

Biologické hodnocení

  Kontakt