Autorizace

Biologické hodnocení

Jsem autorizovaná osoba k provádění hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

a to na základě "Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí" č.j.:OEKL/1985/05.

Provádím biologická hodnocení záměrů ve všech oborech zoologie a botaniky a to jak pro jednoduché záměry, tak pro rozsáhlé záměry liniové a dopravní.

Referenční projekty

Vodní stavby

Ostatní

Další záměry

Zpět

Biologické průzkumy

Biologické hodnocení

  Kontakt