Realizované akce

Hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000, EIA, SEA:

Koncepce:
rok 2005
Koncepce ÚPD VÚC okresu Břeclav

Program rozvoje venkova České republiky
http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Detail.aspx?key=MZP017K

Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR na období 2007 – 2013
http://www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce/Detail.aspx?key=MZP016K

rok 2006
ÚPN SÚ Břeclav – změna č. 5.01, Silnice I/55, Břeclav – obchvat

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM(IOP)  pro budoucí programovací období 2007 – 2013, ve spolupráci

Regionální operační program pro NUTS II Severozápad (na období 2007-2013, ve spolupráci

Operační program Životní prostředí pro období 2007 – 2013, ve spolupráci

Plán hlavních povodí České republiky

Operační program rybářství na období 2007 - 2013

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 – 2013

rok 2007
Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/detail.php?id=MZP064K

ÚPN SÚ Břeclav – změna č. 5.02 - 5.04

rok 2008
ÚP města Tábor

Záměry:
rok 2005
Skládka komunálního odpadu (SKO Tremosnice N2000)

ROZŠÍŘENÍ VÝROBY PROVOZU ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. TŘEMOŠNICE
http://www.ceu.cz/EIA/is/info.asp?kodAkce=OV6025

SKI areál (SKIOstravice N2000)

Rozšíření dobývacího postoru (CepII_N2000)
http://www.ceu.cz/EIA/is/info.asp?kodAkce=MZP110

rok 2006
Posouzení vlivu záměru ČOV Frýdlant na lokality soustavy Natura 2000

Dobývací prostor štěrkopísku Vodňany – Čavyně Analýza vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Posouzení vlivu záměru „Dobývací prostor Lomnice nad Lužnicí“ na lokality soustavy Natura 2000

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Plavební stupeň děčín – ve spolupráci

Těžba nevýhradního ložiska štěrkopísku Křenek

Usedlost manželů Hladíkových, Skříněřov, okres Prachatice

Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 V úseku Želnava – Nová Pec - Bližší Lhota – Zadní Zvonková

rok 2007
Silnice I/55, Břeclav – obchvat, stanovení kompenzačních opatření
Odběr vod z prameniště Litá – Mokré – posudek
DP Marcelová SK - analýza vlivů
D47 – provizorní přemostění Odry v lokalitě Mankovice analýza vlivů
Obchvat Mošnova

rok 2008
Kovolis Hedvikov - analýza vlivů

Biologické hodnocení ve smyslu § 67 zákona č. 114\1992 Sb.

rok 2006

Biologické hodnocení vlivů vypouštěných odpadních vod z ČOV Frýdlant na vodní a na vodu vázané ekosystémy Smědé

Komunikace I/46 Šternberk – obchvat

ROZŠÍŘENÍ VÝROBY PROVOZU ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o. TŘEMOŠNICE

Těžba nevýhradního ložiska štěrkopísku Křenek

Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 V úseku Želnava – Nová Pec - Bližší Lhota – Zadní Zvonková, ve spolupráci

Biologické hodnocení vlivů vypouštěných odpadních vod z ČOV CUTISIN s.r.o. na vodní a na vodu vázané ekosystémy Jizerky

Obora pro jelení zvěř „Zeveta Bojkovice“

Lom Horní Pole, ve spolupráci

rok 2007
Padělky - Biologické hodnocení vlivů DP
ČOV Frýdlant v Čechách
Odběr vod z toku Řasnice
D47 – provizorní přemostění Odry v lokalitě Mankovice
PPO Černý potok
PPO Petrovice u Karviné
PPO Závada

Biologické průzkumy

rok 2006

Dobývací prostor Lomnice nad Lužnicí - Biologický průzkum


rok 2007

Padělky – biologický průzkum
Horní Benešov – entomologický průzkum
Jedovina – entomologický průzkum
Logistický areál Nemilany – biologický průzkum
Prášily – údolí Prášilského potoka - biologický průzkum, analýza vlivů
Letiště Prostějov - biologický průzkum
PPO Černý potok – dendrologický průzkum
Úložiště Točná - risk analýza

Spolupráce na zpracování oznámení a dokumentace EIA

rok 2005

Vodní dopravní cesta

Úprava a rozšíření silniční komunikace

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec

rok 2006
ČOV Frýdlant

Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 V úseku Želnava – Nová Pec - Bližší Lhota – Zadní Zvonková

Dobývací prostor Lhota pod Libčany

rok 2007
DP Padělky
Rybník Choryně – oznámení
PPO Petrovice u Karviné – oznámení

rok 2008
Veselí nad Lužnicí – protipovodňové hráze
Veselí nad Lužnicí – kompenzační rozšíření koryta

Hodnocení vlivu na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114\1992 Sb.

rok 2006

Těžba nevýhradního ložiska štěrkopísku Křenek

Dobývací prostor Lhota pod Libčany - Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb.

Dobývací prostor Lukavec - Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb

    • Klub seniorů Maredův vrch, Tábor - Oponentní posudek - Posouzení vlivu navrhované stavby a využití území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zák. č. 114/1992 Sb

rok 2007

DP Stará Lysá

Dotační programy

rok 2008
PPK
EWE s.r.o.
Kosení pramenišť v. k.ú. Orlov u Jistebnice
Ovocná alej v. k.ú. Libenice u Tábora

Posudky k dotačním programům

rok 2005

Operační program Infrastruktura (OPI)

Podpora rozvoje mokřadů na území obce Bohušov a podpora biodiverzity daného území
Odborný posudek pro doporučení realizace akce
Příloha k žádosti o dotaci z operačního programu Infrastruktura, kategorie 3.1.A

Revitalizace rybníka Valcha v k.ú. Třešť

Odborný posudek pro doporučení realizace akce
Příloha k žádosti o dotaci z operačního programu Infrastruktura, kategorie 3.1.A.

rok 2006
Fond soudržnosti
Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje
Studie vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114\1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Společný regionální operační program (SROP)
Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu - Penzion Bělotín
Doklad pro posouzení vlivu akce na životní prostředí (EIA) a lokality soustavy NATURA 2000

Studie
Potenciální vliv dopravy na konektivitu krajiny a organismy v aluviu řeky Moravy
Studie

Potenciální vliv dopravy na nivu řeky Moravy.
Grantový úkol GAČR č. 206/97/0162 Obnova ekologického kontinua řeky Moravy

Konektivita říčních údolí a migrace organismů
Studie

rok 2005
Význam lokality navrhovaného DP Hvozdečko v kontextu přírodních hodnot Javoříčského krasu (DPHvozdecko_biotopy)
Analitická studie

rok 2006
Zhodnocení revitalizačního potenciálu aluvia Bečvy v oblasti Milotic nad Bečvou
Předrevitalizační studie

Niva Bečvy u Milotic: biotopy Natura 2000 (BecvaN2000)
Podkladová studie

Návrhová studie využití území lokality Nadloučí (k.ú. Lýsky, Prosenice)

rok 2007
Rámcová migrační studie R52 v úseku Perná – Mikulov
Rešerše druhu Spermophilus citellus ve spolupráci

Praktický management
Chemická a mechanická likvidace invazních druhů rostlin v NPR Zástudánčí 2001 -2004

Individuální ochrana semenáčků tisu červeného (Taxus bacata)
NPR Na špičáku v letech 2003 a 2005

Výsadba geneticky cenných jedinců topolu černého (Populus nigra) a jejich individuální ochrana v lokalitě Chrbovský les

Instalace a údržba infromačních tabulí a dalších prvků v NPR Kralický sněžník, NPR Zástudánčí, NPP Na skále, NPR Špraněk a na dalších lokalitách.

Ostatní
Mapování biotopů pro soustavu Natura 2000 na Javornicku a Vidnavsku, v oblasti VÚ Libavá a v prostoru mezi Olomoucí a Kroměříží

Rektifikace mapování biotopů pro soustavu Natura 2000 v Olomouckém kraji

Jednotlivé zakázky byly zpracovávány samostatně nebo ve spolupráci.
Konkrétní reference vám rádi sdělíme na požádání