Posudková činnost
Jsme držiteli autorizací:

  • Autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění


  • Autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (Natura 2000)


  • V rámci těchto autorizací vám vypracujeme příslušná hodnocení vašeho záměru bez ohledu na jeho rozsah a složitost.


  • Zpracováváme odborné posudky a studie pro žádosti o příspěvky z dotačních titulů MŽP, MZE, MMR, MPO, krajů i EU(např OPI, SROP, ISPA, OPPP).


  • Posoudíme vliv Vašeho záměru na krajinný ráz(§ 12 zákona 114/1992 Sb.).


  • Zajistíme pro vás kompletní proces posouzení Vašeho záměru nebo koncepce na životní prostředí (SEA, EIA, včetně hodnocení vlivů na lokality Natura 2000).